طراحی فیگور

06فروردین1394

طراحی از بدن انسان یکی از تجارب هیجان انگیز و پر ارزش در طراحی است. هرچه بیشتر طراحی کنید دید بیشتری نسبت به پیکره به دست می آورید. در طراحی فیگور قدم اول این است که خطوط ابتدایی که تنها نمایان گر حالت، اندازه و نسبت اندام هستند را بکشید. چه اندام مرد و چه زن طراحی می کنید به همین روش شروع کنید.

با خط های ازاد و کمرنگ کار را شروع کنید و از مدل با احجام هندسی روی این خطوط طراحی استفاده کنید. بدین معنا که ساده کردن اشیاء به احجام ساده مانند مخروط، استوانه، کره و مکعب راهی مفید برای درک بهتر حتی اشیاء و اندام پیچیده تر است. هنگامی که از شکل نهایی مطمئن شدید آنگاه خطهای روی طرح که در واقعیت دیده نمی­شوند را پاک کنید تا حجم های اصلی خودشان را نشان دهند.