مبانی طراحی چهره- قسمت دوم

06فروردین1394

نکات مهم برای طراحی چهره:

  • توجه کنید سر به چه جهتی چرخیده

 

 

  • وقتی جای بینی را به دقت مشخص کنید، جای کاسه چشم و دهان را بر روی انحنای صورت می یابید. 
  • بینی برجسته ترین نقطه در چهره است و در چهره های مختلف تفاوتهای خاصی دارد. برای ترسیم آن شکل مخروط مثلث القاعده را در نظر گرفته. از آنجا که بینی حجم برجسته ایی دارد نور و سایه بیشتری در طراحی لازم دارد.

 

 

  • فاصله بین دو چشم یک چشم قرار دارد.
  • چشم ها در طراحی چهره مهمترین و گیراترین بخش محسوب می­شوند. فرم ساده چشم یک بیضی است که دو گوشه آن باهم متفاوت می باشد.

 

  • فرم لب و دهان در تکمیل شخصیت و کاراکتر چهره نقش بسزایی را ایفاء می کند. برای فرم لب به مانند فرم چشم یک بیضی با گوشه های تیز و بسته در نظر بگیرید. معمولاً لب بالا باریکتر از لب پایین است. برای ترسیم فرم لب به جای خط از سایه یا پهنای مداد استفاده کنید.