مبانی طراحی چهره - قسمت اول

06فروردین1394

در طراحی چهره ابتدا با تناسبات بین اجزاء سر شروع می کنیم. حجم بیضی شکل آن را به 4 قسمت مساوی تقسیم می کنیم تا جای هر عضو را پیدا کنیم.از بالای سر تا بالای پیشانی، بالای پیشانی تا ابرو، ابرو تا پایین بینی و بینی تا پایین چانه. سپس یک خط قائم از بالای سر تا پایین آن بکشید. این نسبتها برای هر چهره ای مطابقت دارد و تفاوت چهره افراد در شکل و حالت متفاوت اعضاء صورت آنهاست. چشمها بر روی خط وسط قرار می گیرند و ابروها 1/4 بالاتر جا می گیرد و دهان 1/3 پایین تر از بینی.

 

نمای سه رخ

در اینجا محور عمود دیگر خطی صاف نیست بلکه با پستی و بلند های چهره تغییر می کند. در طراحی سه رخ علاوه بر مهارت در طراحی چهره، اجراء پرسپکتیو صحیح چهره حائز اهمیت است.