مبانی رنگ -قسمت دوم

06فروردین1394

در این بخش مفاهیم اصلی مبانی رنگ به صورت نکته آورده شده است:

 همان طور که در دایره رنگ قابل مشاهده است رنگهای سرد سمت راست دایره قرار دارند و رنگهای گرم سمت چپ دایره هستند رنگهای گرم وزن بصری بیشتری دارند و در نتیجه در یک اثر هنری مانند نقاشی جلوتر دیده می­شوند. همچنین رنگهای سرد وزن بصری کمتری دارند و عقبتر و دورتر مشاهده میگردند.

کنتراستهای رنگ هفتگانه می­باشد:

-کنتراست فام

-کنتراست تیره و روشن

- کنتراست سرد و گرم

- کنتراست مکمل

- کنتراست همزمانی

- کنتراست اشباع

- کنتراست وسعت