چگونه طراحی کنیم؟ -قسمت دوم

06فروردین1394

روند کلی طراحی:

1- داشتن گفتگو با خود: در ضمن طراحی با زبان خط و شکل و نه با زبان اشیاء با خودتان صحبت کنید.

2- با چشمان بسته طراحی کنید. در ضمن کار، گاهی چشمتان را فقط روی مدل نگه دارید و به طراحی ادامه بدهید.

3- دوباره کشیدن را به جای پاک کردن انتخاب کنید. و قتی اشتباهات را می خواهید برطرف کنید به جای پاک کردن فقط خطی جدید در کنار خط قبلی که اشتباه است بکشید.

4- دیدن را بر دانستن ترچیح بدهید. عادت کنید روی مدل تمرکز کنید و نه روی طراحی

5- تشخیص ویژگی: از طریق طراحی دقیق از آنچه که می بینید قادر خواهید بود اشیاء ویژه و منحصر به فردی را به جای سمبول کلی و عمومی اشیاء طراحی کنید.

6- شکلها را ساده کنید.

7- به دنبال شکلها باشید. عادت کنید مدل را به صورت سلسه ای از شکلهای بهم قفل شده ببینید. اول شکلهای بزرگ و سپس شکلهای کوچک و غنابخش را بکشید. نسبت به قفل شدن شکلها بهم و شکلهای محصور هوشیاری به خرج دهید.

8- روی قسمتهای جالب طرح فوکوس کنید.