آبستره چیست؟

30فروردین1394

آبستره در لغت به معنای بیرون کشیدن و مجزا ساختن می باشد و تاکید بر وجه مشترک عناصر دارد. به عنوان مثال دایره تمام عناصر گرد را شامل می­گردد. نقاشی آبستره به  آثاری گفته می‌شود که مجهول و نامحسوس و غیر قابل پیش‌بینی و به‌دور از انتظار مخاطبان است. در این سبک تاکید بر فرم و رنگ می­باشد که این دو عامل هم دارای معیارهای خاص خود می­باشند. آنچه حائز اهمیت است در این سبک لزومی به داشتن شکل مشخص و قابل فهم احساس نمی شود و نقاش می تواند تمام ذهنیات خود را به شکلهای انتزاعی ارائه دهد . اولین نقاشی انتزاعی در سال 1910 توسط هنرمند روسی، به نام واسیلی کاندینسکی بوجود آمد.